Kundeservice for privatpersoner

Ofte stilte spørsmål

Selvbetjening - Min Experian

Det eneste du trenger er din BankID

Registrer din bruker, og håndter det meste selv.

Vi hjelper deg gjerne

Kontakt oss: 815 55 420

Ring til oss

Åpningstider:
mandag-fredag
kl. 9-11 og 12-13 

Kontaktform

 

 

Hva er kredittscoring?

What is the credit score?

Kredittscoring er en metode bedrifter bruker for å sjekke om kunder/potensielle kunder vil betale for seg eller ikke. Metoden bruker statistikk for å kunne forutsi en kundes økonomiske adferd, og baserer seg både på tidligere og nåværende adferd. Den skal blant annet si noe om :

 • sannsynligheten for tilbakebetaling av utstedt kreditt
 • risiko for mislighold av kreditt (god eller dårlig betaler)
 • sannsynligheten for kundefrafall
 • profittøkning/nedgang

Hva er en scoremodell?
En scoremodell brukes for å sette kredittscoring i system. De forskjellige modellene kalkulerer graden av risiko som er knyttet til å gi kreditt. Hva som legges til grunn for scoringen varierer fra modell til modell, men spesielt i kredittsammenheng er det vanlig at modellen skal si noe om sannsynligheten for mislighold av kreditt.
En scoremodell inneholder flere variabler som til sammen gir den mest forutsigbare informasjonen. Scoremodellen rangerer kunder på en skala fra mest sannsynlig - til minst sannsynlig til å betjene lånene sine.

De forskjellige scoremodellene:
Risikoscore Person

 • Måler en persons økonomiske tilstand i dag
 • En ikke-prediktiv modell
 • Skala fra 0 - 100 der 100 er best

Consumer Delphi, generasjon 1

 • Måler sannsynligheten for at en person i løpet av de neste 12 månedene vil motta en betalingsanmerkning
 • Prediktiv modell
 • Skala fra 0 - 100 der 100 er best

Consumer Delphi, generasjon 2

 • Experians nyeste prediktive scoremodell
 • 9 bransjespesifikke modeller:
 • Bransjespesifikke modeller finnes fordi ulike grupper søker etter forskjellig type kreditt. Risikoen knyttet til de ulike gruppene varierer fra bransje til bransje. Det vil si at en person kan få forskjellig kredittscore ut i fra hvilken bransjemodell som er brukt.
 • Alle de 9 modellene måler sannsynligheten for at en person i løpet av de neste 12 månedene vil motta en betalingsanmerkning
 • Skala fra 0 - 1000 der 1000 er best

Credit rating is a method companies use to check whether customers/potential customers are going to settle their bill. The method use statistics to predict customers economic behavior and is based on previous and current behavior. The method is used to say something about;

 • Probability of repayment of given credit
 • Risk of default on credit
 • Probability of loss of customers
 • Profit increase/decrease

What is a score model

 • A score model is used to put credit rating into system. The different models will calculate the extent of risk attached to giving credit. The basis for  determining a score will differ  from model to model, but in connection to granting credit it is usual that the model will say something abut the probability of default.
 •  A score is build up by several variables that together give us the most predictable information. The score model will rate customers on a scale from most likely – to less likely to manage their loans.
 • The different score models used
 • Risiko score person
 • Says something about a person’s economic situation as of today
 • Is a non-predicative model
 • Scale from 0-100, where 100 is best
   Consumer Delphi, generation 1
  • Measures the probability that a person will receive a payment remark within the next 12 months
  • A predicative model
  • Scale from 0-100, where 100 is best
   Consumer Delphi, generation 2
  • Experian’s newest predicative score model
  • 9 industry specific score models
  • Industry specific models exist because different groups seek different type of credit. Risk of default will differ from industry to industry. This means a person can receive different ratings depending on which industry specific score model is used.
  • All models measure the probability that a person will receive a payment remark within the next 12 months
  • Scale from 0-1000, where 1000 is best
 • © Experian 2018. Alle rettigheter.