Ansvarsforhold og opphavsrett

Opphavsrett

Innholdet på denne hjemmesiden er beskyttet av opphavsrett og tilhører Experian.

Innholdet på denne hjemmesiden, inklusive tekst og bilder må ikke reproduseres, endres eller kopieres i noen form. Alle varemerker og alt materiale som brukes på denne hjemmesiden er beskyttet av opphavsrett med mindre annet er oppgitt, og må ikke brukes - verken i papirform, digitalt eller via andre medier - uten skriftlig samtykke fra Experian. Bruker skal respektere Experians rettigheter og bruker er ansvarlig uten beløpsmessig begrensning for brudd på disse rettighetene. Å modifisere innholdet på denne hjemmesiden er ulovlig og eventuelle overtredelser forfølges.

Begrenset ansvar

Experian kan ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige følgeskader som følge av adgang til eller bruk av hjemmesiden. Experian fraskriver seg uttrykkelig ethvert erstatningsansvar for skader som oppstår ved bruk av hjemmesiden eller produkter og materialer som er beskrevet på hjemmesiden.

Enhver bruk av hjemmesiden skjer på eget ansvar og for egen risiko. Innholdet av denne hjemmesiden og alt materiale på hjemmesiden stilles til rådighet uten noen form for garanti, verken eksplisitt eller implisitt.

  • © Experian 2018. Alle rettigheter.