Feb 2024 | Nyheter |

Ferske tall viser at antallet nordmenn med betalingsanmerkninger har hatt en nedadgående trend det siste året, det samme er tilfellet med beløpet hver skyldner har utestående om man ser på hele landet under ett.

Ved utgangen av januar var det 2,7 % færre nordmenn med utestående betalingsanmerkninger enn ved samme tid for et år siden. Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian, sier dette utgjør 6410 færre personer enn på samme tid i fjor.

– Antallet personer med betalingsanmerkninger er redusert i alle aldersgrupper i løpet av de siste 12 månedene. Utviklingen varierer noe fra gruppe til gruppe, der er det sprik fra 0,7% nedgang for gruppen 18-24, til 4,4% nedgang for aldersgruppen 50-54 sier hun.

55,3 milliarder utestående

Til tross for at trenden er nedadgående over hele landet, er det store forskjeller i medianbeløp for skyldnere i de forskjellige fylkene. Totalbeløpet har gått ned fra 59,3 milliarder for et år siden, til 55, 3 ved utgangen av januar 2024.

– Siden det har vært en oppdatering i fylke- og kommunesammensetningen er det litt utfordrende å få en nøyaktig sammenligning de siste 12 måneder for noen av fylkene.

Men den prosentvise nedgangen for landet under ett er på 6,7%, sier Veronica Flyckt.

Fremdeles store regionale forskjeller

Det er Finnmarkingene som har de høyeste beløpene. Medianbeløpet for skyldnere med utestående betalingsanmerkninger i Finnmark er på 48 172 kroner. Til sammenligning er medianbeløpet per skyldner i Oslo 25 448 kroner.

– Medianbeløpet for nordmenn er på 33 053 ved utgangen av januar. Oslo og Østfold er de eneste fylkene der medianbeløpet ligger under 30 000, der er beløpene henholdsvis 25 448 og 29 858, sier Veronica Flyckt.

Stadig høyere beløp for nordmenn over 60

Medianbeløpene viser nedgang for skyldnere i alle aldersgrupper unntatt de yngste og de eldste. Skyldnere i aldersgruppen 18-24 skylder i gjennomsnitt nå 7,6% mer enn de gjorde for et år siden, mens aldersgruppen 60+ har hatt en økning på 4,4%.

– selv om andelen personer over 60 år som har utestående betalingsanmerkninger er lav, kun 2,6% sammenlignet med landsgjennomsnittet på 4,9%, er det i denne gruppen totalbeløpet har økt mest det siste året, sier Veronica Flyckt. Totalt sett har skyldnere i gruppen 60+ nå 13,6 milliarder kroner i utestående betalingsanmerkninger, fortsetter hun.

Ny teknologi gir korrekt beslutningsgrunnlag

Veronica Flyckt sier at antallet personer med betalingsanmerkninger har holdt seg relativt stabilt de siste årene til tross for utfordrende tider. Samtidig sier hun at det blir interessant å følge utviklingen fremover, nå som långivere har stadig ny teknologi tilgjengelig.

– Långivere må være sitt ansvar bevisst, da de har et stort ansvar for å sørge for at folk ikke tar seg økonomisk vann over hodet. Det er derfor viktig å bruke innsikt og data som beslutningsgrunnlag. En fordel nå er utbredelsen av Open Banking og bruk av nye teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring som gjør det enklere for långivere å samle data på tvers av bransjer for å gi et så korrekt beslutningsgrunnlag som mulig, avslutter hun.